Construcció piscina
El sistema WORLDFER, es basa en la construcció del perímetre de la piscina mitjançant totxos de doble buit, recobert d´una armadura metàlica a base d´una estructura de malla electrosoldada reforçada amb varilles verticals, sobre la qual es projecta una capa de formigó (gunite) que s´ incrusta entre la malla d´acer que recobreix la solera i les parets del vas, creant així un conjunt homogèni, capaç de dotar a les nostres piscinas de :

- Solidesa, per a que perdurin inalterables en el temps.

- Impermeabilitat, amb una perfecte estanqueitat en el vas de les seves piscines.

- Adaptabilitat a qualsevol entorn.

- La garantía dels materials de primeres marques.

- Un valor affegit per a vosté, ja que disposem d´un servei d´assistència tècnica propi, altament qualificat i experimentat, que garantitza una atenció personalizada davant qualsevol consulta o problema que pugui sorgir relatiu a la seva piscina.


La construcció de la seva piscina constistirà en les següents quatre fases (ilustrades en las fotografíes):

1. ENCOFRAT

2. PROJECCIÓ DE CIMENT GUNITE

3. CORONAT

4. RECUBRIMENT CERÀMIC